Text_2

Disclaimer

1. Algemeen

Deze website (www.terranova2016.be) wordt beheerd door de provincie Antwerpen. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De provincie Antwerpen kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Gebruik van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over �Terra Nova’. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst van de provincie Antwerpen die telefonisch kan worden bereikt op het nummer 03 240 50 11.
Alhoewel de provincie Antwerpen zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert de provincie Antwerpen niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert de provincie Antwerpen een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.
Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je de provincie Antwerpen contacteren op volgend e-mailadres: info@provincieanwerpen.be.

3. Aansprakelijkheid

De provincie Antwerpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.
Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. De provincie Antwerpen verstrekt dan ook geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.
De provincie Antwerpen is op geen enkele manier aansprakelijk voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

4. Intellectuele eigendom

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van �Terra Nova’, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de provincie Antwerpen.

5. Toepasselijk recht

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.

Privacybeleid

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De provincie Antwerpen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website terranova2016.be van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
De provincie Antwerpen verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt aan de provincie Antwerpen.

Door het meedelen van deze persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat de provincie Antwerpen de persoonsgegevens voor dit doel bewaart en verwerkt. Je persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt of doorgegeven aan derden, noch voor direct marketing doeleinden aangewend. De provincie Antwerpen draagt zorg voor je privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Je hebt het recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van je identiteitskaart. Je kunt een aanvraag tot inzage, correctie of verzet met betrekking tot je persoonsgegevens richten aan:

Provincie Antwerpen
Desguinlei 100
2018 Antwerpen

De persoonsgegevens die de provincie Antwerpen verzamelt via inschrijfformulieren in het kader van activiteiten, worden na afloop van deze activiteit niet opgeslagen, tenzij expliciet anders vermeld en pas na uitdrukkelijke toestemming van de verstrekker.

2. Klikgedrag

Op de website van Terra Nova worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan je wensen. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan de provincie Antwerpen haar dienstverlening aan de bezoekers verder optimaliseren.

3. Gebruik van Cookies

De provincie Antwerpen maakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies” om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

  • Definitie van cookiesHTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website terranova2016.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers.
  • Waarom gebruikt de provincie Antwerpen cookies?
    De provincie Antwerpen gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.
  • Wanneer gebruikt de provincie Antwerpen cookies?
    Alle pagina’s van terranova2016.be schrijven of lezen een cookie.
  • Hoe kun je cookies weigeren?
    Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

4. Wijzigingen

De provincie Antwerpen behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website van Terra Nova, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.